UA-123158002-1

طبیعت و زندگی سالم ارمغان کشاورزی ارگانیک

طبیعت و زندگی سالم

طبیعت و زندگی سالم ارمغان کشاورزی ارگانیک

طبیعت و زندگی سالم ارمغان کشاورزی ارگانیک

در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻛﺸﺎورزي ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺴﺘﻲ ﻳﻌﻨﻲ ارﮔﺎﻧﯿﻚ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﺪ وﻟﻲ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﻘﺎﺿﺎ، ﻛﺸﺎورزان ﺑﺮاي ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻮدھﺎي ﺷﯿﻤﯿﺎﻳﻲ ﺷﺪﻧﺪ. ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻛﻮدھﺎ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ آﻓﺖﻛﺶھﺎ و ﻋﻠﻒﻛﺶھﺎ ﺑﺮاي ﺳﻼﻣﺘﻲ اﻧﺴﺎن و طبیعت و زندگی سالم و ﺣﻔﻆ ﻣﺤﯿﻂ زﻳﺴﺖ (آب،ﺧﺎك،ھﻮا) ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻀﺮ ھﺴﺘﻨﺪ، در اﻳﺮان ﻛﻤﺘﺮ از ﻳﻚ درﺻﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزي ﺑﻪ ﺻﻮرت ارﮔﺎﻧﯿﻚ اﺳﺖ.

روش ﻛﺸﺎورزي ارﮔﺎﻧﯿﻚ ﺑﺮاي اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در اﻳﺮان ﺑﺮاي ﻣﺤﺼﻮل ﭘﻨﺒﻪ اﺟﺮا ﺷﺪ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻨﮫﺎ ۳۵ ھﺰار ھﻜﺘﺎر از ۱۵ ﻣﯿﻠﯿﻮن ھﻜﺘﺎر ﺳﻄﺢ زﻳﺮ ﻛﺸﺖ ﻛﺸﻮر ﻣﺎ را ﺗﺸﻜﯿﻞ ﻣﻲدھﺪ ﻛﻪ ۱۸ ھﺰار ھﻜﺘﺎر ﻣﺰارع ﻛﺸﺎورزي و ﺑﺎغھﺎ و ۱۷ ھﺰار ھﻜﺘﺎر ﮔﯿﺎھﺎن ﺧﻮد رو ھﺴﺘﻨﺪ. اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺸﻮرھﺎي اروﭘﺎﻳﻲ و آﻣﺮﻳﻜﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ھﺴﺘﻨﺪ ﺣﺪود دو ﺗﺎ ﺳﻪ درﺻﺪ ﺳﻄﺢ زﻳﺮ ﻛﺸﺘﺸﺎن ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ارﮔﺎﻧﯿﻚ اﺧﺘﺼﺎص دارد و اﻳﺮان ﺑﺮاي رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻳﺪ ۳۰۰ ﺗﺎ ۴۰۰ ھﺰار ھﻜﺘﺎر زﻣﯿﻦ ﻛﺸﺎورزي را ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪات ارﮔﺎﻧﯿﻚ اﺧﺘﺼﺎص دھﺪ.

ﺗﻮﻟﯿﺪات اﻳﺮان در ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎورزي ارﮔﺎﻧﯿﻚ

ﺑﺎ ﻧﮕﺎھﻲ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻛﺸﺎورزي در ﺑﺨﺶ ارﮔﺎﻧﯿﻚ در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ در ﻣﻲﻳﺎﺑﯿﻢ، ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﻳﺮان در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺨﺘﺺ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺴﺘﻪ، اﻧﺎر و ﺧﺮﻣﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ آن ھﻢ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ واردات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزي از دﻳﮕﺮ ﻛﺸﻮرھﺎ در ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﯿﺰ ﻛﺸﺎورزان ﻣﺤﺒﻮر ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻤﻮم ﺷﯿﻤﯿﺎﻳﻲ ﺷﺪﻧﺪ.در ﻛﻞ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻋﻤﺪهاي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻏﻼت، ﺣﺒﻮﺑﺎت، ذرت و ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦھﺎي داﻣﻲ ھﻨﻮز ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻳﻢ.

ﻣﺰاﻳﺎ و ﻣﻌﺎﻳﺐ ﻣﺤﺼﻮﻻت ارﮔﺎﻧﯿﻚ

از ﻣﺰاﻳﺎي اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻲﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﺧﺎك و طبیعت  و زندگی ﺳﺎﻟﻢ اﺷﺎره ﻛﻨﯿﻢ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻧﺒﺮدن ﺳﻤﻮم ﺷﯿﻤﯿﺎﻳﻲ در ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺮاي ﺳﻼﻣﺘﻲ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ ھﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎھﺶ ھﺰﻳﻨﻪھﺎي درﻣﺎن ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.

طﻌﻢ ﺑﮫﺘﺮ اﻳﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻧﯿﺰ از وﻳﮋﮔﻲھﺎي ﻣﻔﯿﺪ دﻳﮕﺮ آن اﺳﺖ. در ﻛﻨﺎر اﻳﻦ ﻣﺰاﻳﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻻي اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻌﻀﻲ از ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﮔﺮ ﻣﺼﺮفﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت و اﻳﻦﻛﻪ ﺑﺮاي ﺳﻼﻣﺘﻲ آنھﺎ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ آﮔﺎه ﺷﻮﻧﺪ از ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻻي اﻳﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪات اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ. ﻣﺜﻼ ﻣﺮﻏﻲ ﻛﻪ ﺑﺪون آﻧﺘﻲ ﺑﯿﻮﺗﯿﻚ در اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎزار ﺑﺴﯿﺎرﺧﻮﺑﻲ دارد. اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻌﺪادي از ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻋﻘﯿﺪه دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻛﺸﺎورزان ﭘﺎﻳﯿﻦ ﻣﻲآﻳﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻗﯿﻤﺖ آن ھﺎ ﺑﺎﻻ ﺑﺮود ﺗﺎ ﻛﺸﺎورزان ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺮﻏﯿﺐ ﺷﻮﻧﺪ.

ﻋﺒﺪاﻟﻤﺠﯿﺪ ﻣﮫﺪوي داﻣﻐﺎﻧﻲ – دﺑﯿﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﻛﺸﺎورزي ﺑﻮم ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ- در اﻳﻦ ﺑﺎره ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ: در ﻛﺸﻮرھﺎﻳﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﭘﯿﺸﺮو ھﺴﺘﻨﺪ در اﺑﺘﺪا ﺗﻔﺎوت ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ارﮔﺎﻧﯿﻚ و ﻏﯿﺮ ارﮔﺎﻧﯿﻚ زﻳﺎد ﺑﻮد، وﻟﻲ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺳﻄﺢ آﮔﺎھﻲ ﻣﺮدم، ﺗﻔﺎوت ﻗﯿﻤﺖ ﻛﻢ ﺷﺪ.

ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻛﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن درﺑﺎره ﻣﺸﻜﻞ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻗﯿﻤﺖ اﻳﻦ ﻛﺎﻻھﺎ در آن اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ، اﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎراﻧﻪ از ﺳﻮي دوﻟﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺳﺖ. ﮔﺮﭼﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻻي اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎز دارﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ اﮔﺮ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻣﺰاﻳﺎي اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت آﮔﺎه ﺷﻮﻧﺪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺎﻻ رود و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ زﻳﺎد ﺷﻮد،ﻣﻲ ﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﻛﻪ ﻗﯿﻤﺖ اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﯿﺮ ارﮔﺎﻧﯿﻚ ﺗﻔﺎوت ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزي و دادن ﮔﻮاھﻲ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ارﮔﺎﻧﯿﻚ

ﻧﻜﺘﻪ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ارﮔﺎﻧﯿﻚ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ وﺟﻮد ﻣﻮﺳﺴﺎﺗﻲ ﺑﺮاي دادن ﮔﻮاھﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪات اﺳﺖ. اﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزي و ﮔﻮاھﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮرد ﺗﺎﻳﯿﺪ ﺑﺎزار ﺟﮫﺎﻧﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﯿﺰان ﺻﺎدرات را ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮد.

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ رﺿﺎ ﻓﺘﻮﺣﻲ، رﻳﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﻆ ﻧﺒﺎﺗﺎت ﻛﺸﻮر در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ۱۴ ھﺰار ھﻜﺘﺎر از ﻣﺰارع اﻳﺮان ﮔﻮاھﻲ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ارﮔﺎﻧﯿﻚ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ را اﺧﺬ ﻛﺮده اﻧﺪ. ﻣﮫﺪوي داﻣﻐﺎﻧﻲ در اﻳﻦ ﺑﺎره ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ: در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻳﻜﻲ از ﻣﮫﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻﺎدرات ﻣﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزي ﺑﻮده اﺳﺖ وﻟﻲ در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﺑﺎزار ﺟﮫﺎﻧﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺴﺎﺋﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺳﻼﻣﺖ اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت وﺟﻮد دارد و ﺑﺎزار ﺟﮫﺎﻧﻲ ﭘﺬاﻳﺮاي اﻳﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻧﯿﺴﺖ.

اﮔﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ارﮔﺎﻧﯿﻚ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﻣﻲﺗﻮاﻧﯿﻢ در زﻣﯿﻨﻪ ﺻﺎدرات ﻣﻮرد ﺗﺎﻳﯿﺪ ﺑﺎزار ﺟﮫﺎﻧﻲ ﺑﺎﺷﯿﻢ.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦﻛﻪ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ارﮔﺎﻧﯿﻚ از ﻛﻮدھﺎي ﮔﯿﺎھﻲ و آﻟﻲ ﻛﻪ در اﺛﺮ ﺑﺎز ﻳﺎﻓﺖ زﺑﺎﻟﻪھﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲآﻳﺪ، اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد و ﻛﻮدھﺎ و ﺳﻤﻮم ﺷﯿﻤﯿﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻧﻤﻲرود و اﻳﻦ ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺘﻲ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﻔﻆ ﻣﺤﯿﻂ زﻳﺴﺖ و طبیعت ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ، ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ﻣﺴئوﻻن ﺷﺮاﻳﻂ را ﺑﻪﮔﻮﻧﻪاي ﻓﺮاھﻢ ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت در ﻛﺸﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﻛﺸﻮرھﺎي ﭘﯿﺶرو در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﻮﻳﻢ.

ﻓﺘﻮﺣﻲ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﻳﻦﻛﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺎ ﺳﺎﻟﻢﺗﺮﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزي دﻧﯿﺎﺳﺖ و در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮارﺑﺎر ﺟﮫﺎﻧﻲ (ﻓﺎﺋﻮ) در ھﺮ ھﻜﺘﺎر اراﺿﻲ ﻛﺸﺎورزي در ﺟﮫﺎن ﻳﻚ ﻛﯿﻠﻮﮔﺮم ﺳﻢ ﻣﺼﺮف ﻣﻲﺷﻮد اﻣﺎ در اﻳﺮان ۰٫۷ ﻣﺼﺮف ﻣﻲﺷﻮد و ﻣﺼﺮف ﺳﻢ در ﻛﺸﺎورزي اﻳﺮان ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺟﮫﺎﻧﻲ اﺳﺖ، اظﮫﺎر ﻛﺮد: اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﻆ ﻧﺒﺎﺗﺎت ﻛﺸﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎ ﻛﯿﻔﯿﺖ و طبیعت و زندگی سالم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎﻳﺪ زﻣﯿﻨﻪھﺎي ﮔﺸﺘﺮس ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻠﻔﯿﻘﻲ ﻓﺮاھﻢ ﺷﻮد و ۲۵ درﺻﺪ ﺳﻄﺢ ﻣﺤﺼﻮﻻت زراﻋﻲ و ﺑﺎﻏﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﻪ روش ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎي ﻓﺎﺋﻮ را در ﻛﯿﻔﯿﺖ ﺳﻤﻮم داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،

در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ روش ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻠﻔﯿﻘﻲ دﻧﺒﺎل ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ طﺒﻖ ﻣﺎده ۱۳۴ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻠﻔﯿﻘﻲ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺮدد. اﻟﺒﺘﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ (۲۵ درﺻﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ارﮔﺎﻧﯿﻚ) ﻋﻤﻠﻲ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد. ﺑﺎ ﻓﺮاھﻢ ﻛﺮدن ﺷﺮاﻳﻂ و اﻣﻜﺎﻧﺎت از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ دوﻟﺖ از ﻛﺸﺎورزان و ﺗﻮﻟﯿﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎراﻧﻪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﻣﯿﺰان آﮔﺎھﻲ ﻣﺮدم ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪات در ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎورزي ارﮔﺎﻧﯿﻚ ﻣﻲﺷﻮد، ﻣﻲﺗﻮاﻧﯿﻢ اﻣﯿﺪوار ﺑﺎﺷﯿﻢ ﻛﻪ ﺻﺎدرات اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮاي ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﻔﺘﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

درج شده در: ارگانیک
برچسب ها: , , ,

مرکز ارگانیک گوکرن