مبارزه ی بیولوژیک چیست ؟

مبارزه ی بیولوژیک

مبارزه ی بیولوژیک چیست ؟

مبارزه ی بیولوژیک …

مبارزه ی بیولوژیک : در کشورهای مختلف جهان، رشد روز افزون حمعیت موجب نیاز غذایی شدید گردیده که سبب شده انسان در جهت تولید بیشتر محصولات کشاورزی اقدام نماید . انسان همواره از دیرباز با مشکل آفات وبیمارهای گیاهی برای تولید محصولات کشاورزی مواجه بوده وبرای حفظ محصول تولیدی خود به روشهای مختلف با آفات نباتی مبارزه کرده است . با ظهور سموم شیمیایی مختلف تولید وعرضه آن تشویق کشاورزان به استفاده بیش از حد سموم روزبه روز بر وسعت سمپاشی علیه آفات نباتی افزوده شده ولی علت تاثیر سریع سموم کنترل در آفت ومصرف آسان آن ، بدون آینده نگری و توجه به اثرات سوء مخرب آن بر محیط زیست و انسان ، مصرف سموم شیمیایی بیش ازحد صورت گرفته است . در مدت زمان کوتاهی آثار سوء مصرف بی رویه سموم شیمیایی برروی انسان وسایر جانداران، آبها و محیط زیست آشکار گردیده و ضمن از بین رفتن حشرات مفید و دشمنان طبیعی آفت و مقاوم شدن آفات نباتی مقابل سموم نه تنها انسان در کنترل آفات موفق نشده بلکه سلامتی انسانها نیز به خطر افتاده است و با آثار باقیمانده غیر مجاز سموم روی محصولات کشاورزی روز به روز بر شمار قربانیان سموم شیمیایی افزوده شده و بیماری های صعب العلاج نظیرسرطان ، نازایی ها، و مسومیت های حاد و مزمن و… از پی آمدهای استفاده بی رویه از سموم بوده است.

با پیدایش روش مبارزه بیولوژیکی و بکار گیری روشهای تلفیقی در مبارزه با افات نباتی اعم از کنترل زراعی مکانیکی و بیولوژیکی میزان مصرف سموم شیمیایی کاهش یافته وروشهای غیر شیمیایی مبارزه با آفات آغاز شده است . بر این اساس در کشور ما نیز کارشناسان کشاورزی با استفاده از روشهای مبارزه بیولوژیک در قالب مدیریت تلفیقی اقدام به کنترل آفات نباتی در مزارع برنج ،گندم پنبه ، سویا و باغات نموده و با حمایت از دشمنان طبیعی آفات از قبیل :

کفشدوزک , بالتوری , کنه های شکار گر همچنین تکثیر وپرورش حشرات مفید – زنبور تریکوگراما و براکون با آفات محصولات زراعی مبارزه نموده اند.

مبارزه ی بیولوژیک یعنی استفاده از دشمنان طبیعی (عوامل بیولوژیک ) برای کاهش جمعیت یک آفت که شامل چند گروه اند و مهمترین آنها عبارتند از :

استفاده از فرمون ها:

استفاده از تله های فرمونی که نوعی ماده شیمیایی جلب کننده هستند و در تعیین زمان خسارت آفت موثرند فرمرنها شامل فرمون جنسی و فرمون تجمعی هستند که بوسیله فرمون جنسی ازطریق جلب حشرات نر و صید آنها جمعیت نیز کاهش می یابد البته جهت پیش آگاهی وتعیین زمان تخم ریزی پروانه آفت با استفاده ازتله نوری وتله فرمونی نیزاقدام می شود.

پارازیت یا انگها:

این عوامل بیولوژیک با تخم گذاری روی بدن آفت از آن تغذیه و بدین طریق آفت از بین می رود، مثل زنبور براکون که لارو کرم غوزه را ازبین می برد.

پاراز یتوئیدها:

این دسته از طریق تخم گذاری روی تخم آفت آنها را ازبین میبرند مثل زنبور تریکو گراما که با تخم گذاری روی تخم کرم غوزه آنرا ازبین می برد.

پرداتورها یا شکارگرها:

این عوامل مستقیماً از آفت تغذیه و آن را ازبین می برند مثل حشره مفید کفشدوزک که آفت شته را ازبین می برد.

میکرو ارگانیسمها شامل ویروس، باکتری و قارچ بوده که باعث آلودگی عامل خسارت زا شده و از این طریق آفت را ازبین می برند.

روش ژنتیکی:

مثل تکنیک نر عقیمی که با رها سازی حشره عقیم وجفت گیری با حشره ماده جمعیت آفت کاهش می یابد .

   منبع : خبرگزاری گوکرن

درج شده در: ارگانیک, مطالب متفرقه
برچسب ها: , ,