UA-123158002-1
آغاز برداشت صیفی جات

آغاز برداشت صیفی جات از مزارع تحت پوشش گوکرن

آغاز برداشت صیفی جات از مزارع تحت پوشش گوکرن

به بیان مسئول مزارع تحقیقاتی شهرستان های زفره و خمینی شهر: آغاز برداشت صیفی جات از مزارع تحت پوشش گوکرن با تداوم در حفظ امنیت غذایی مردم انجام شد. ،در فرآیند تولید این محصولات از سموم و نهاده های شیمیایی استفاده نشده است. وی اظهار داشت : در راستای کنترل آفات با در نظر گرفتن مدیریت تلفیقی آفات، از طعمه مسموم (راهی برای مبارزه با موجودات جونده)، حشره کش بی تی(BT ) و بی تورین (نوعی باکتری حشره کش گوارشی است که روی صدها گونه لارو شب پره ها و پروانه ها مؤثر است)، تله فرومونی، تله نوری و برای مبارزه با بیماریهای قارچی از مدیریت های خاص در آبیاری (تزریق گوگرد به آب آبیاری) بهره جسته اند و همچنین جهت مبارزه با علف های هرز از آبیاری قطره ای و روش های کنترل مکانیکی استفاده نموده اند.

organic-mazraeh15
عناصرغذایی اصلی گیاه از طریق اعمال مدیریت صحیح زراعی اعم از آیش گذاشتن زمین و در نظر گرفتن تناوب زراعی مناسب (رعایت توالی کاشت محصولات مختلف در یک قطعه زمین با ترتیب ثابت که باعث افزایش عملکرد محصولات مورد کاشت و حفظ خاک و آب می گردد)، استفاده از کودهای آلی، کمپوست گیاهی و همچنین تیمار کردن نشاها در ابتدای فصل کاشت با کود بیولوژیکی ازتوباکتر (نوعی باکتری است که به واسطه همزیستی که ریشه گیاه دارد موجب سهولت در جذب ازت توسط گیاه می شود) در این مزارع تامین گردیده است.

درج شده در: اخبار و رویدادها
برچسب ها: , , , , , ,