UA-123158002-1
توسعه پایدار روستایی

توسعه پایدار روستایی و اهمیت آن در برنامه های کلان دولت

راهبرد معیشت پایدار خانوار روستایی و عشایری در فرآیند توسعه‌ پایدار

باتوجه به نگرانی‌های ناشی از شتاب فزاینده جمعیت درجهان ، توسعه پایدار روستایی وجوامع محلی مساله مهمی در دولت‌ها تلقی می‌گردد. به ویژه درکشورهای توسعه نیافته ودرحال توسعه نظیر ایران که حجم وسیعی از ارکان ومنابع توسعه دربیش از ۸۰۰۰۰ روستا قرارگرفته است.

پاسخگویی نامناسب نظام‌های سنتی به تقاضای روزافزون جمعیت ازسویی وبحران‌های ناشی ازعدم تناسب تئوری‌ها وسیستم‌های متعارف توسعه باساختارهای اجتماعی_اقتصادی ومحیط زیستی روستایی (به ویژه بعداز انقلاب سبز) ازسویی دیگر، سبب شده که نظام توسعه پایدارروستایی دریک کلاف سردرگم وخارج ازیک راهبرد جامع باشد.

درنتیجه شاهد پدیداری مشکلات کلان وحتی بحرانی درتوسعه روستایی باشیم. نظام‌ها وبرنامه‌هایی که باوجود سرمایه‌گذاری‌های کلان، اثرات مخرب شان درساختارهای روستایی بیش ازنتایج ودستاوردهای آن می‌باشد.

توسعه پایدار روستایی

توسعه ی پایدار روستایی، شامل مجموعه ای ازعوامل وشاخص‌ها درفرآیند توسعه پایدار وبهبود معیشت مردم درروستا میباشد.درتعریف سلامت وتوسعه ی پایدار روستا علاوه بر رشدشاخص اقتصادی یااجتماعی، ارزیابی جدیدی موردبررسی قرارمی‌گیرد.این ارزیابی شامل سیاست‌ها وشاخص‌های توسعه پایدار ومحیط زیست میباشد. این شاخص‌ها ابزاری قوی برای ارزیابی میزان سرمایه گذاری دولت‌ها درچشم انداز بلندمدت بهینه سازی الگوهای مصرف، حفاظت ازسرمایه‌هایطبیعی، بهبود وضعیت بهداشتی وسلامتی است.

باتوجه به اهمیت اثربخشی توسعه روستایی درتوسعه کلان کشور، در این مقاله سعی شده باتکیه برمطالعات وتجربیات عملیاتی متمرکز ۵ساله، الگو وراهبرد عملیاتی توسعه پایدار روستایی درکشور، باتکیه برویژگی‌ها وشرایط اقلیمی، اقتصادی، اجتماعی وزیست محیطی ایران تعریف وارائه شود. این مطالعات درقالب پروژه‌های مشترک وبرنامه‌های ملی وزارت جهاد کشاورزی دربیش از ۲۲ استان وبیش از ۱۵۰ منطقه اجرایی راهبردهای کشاورزی پایدار درروستاها وجوامع محلی صورت گرفته است.

درین راهبرد، تحلیل ارکان اصلی توسعه پایدار روستایی باتاکید برتوسعه پایدارکشاورزی وبنابر ویژگی‌های خاص کشور صورت گرفته است. باتعریف وتحلیل این ارکان، مسیر مدیریت سیستماتیک توسعه درروستا مشخص وباتاکید برمشارکت وظرفیت سازی جوامع وشبکه‌های محلی، فعالیت‌ها وبرنامه‌های اجرایی مشخص، ارائه می‌شوند.

درج شده در: اخبار و رویدادها
برچسب ها: , , ,