UA-123158002-1

بازیافت زباله و تبدیل به ورمی کمپوست

بازیافت زباله

بازیافت زباله و تبدیل به ورمی کمپوست

برخی از شرکت های کود آلی، با دریافت زباله های جمع آوری شده توسط شهرداری ها و تفکیک آنها ، و بازیافت زباله ها و کود کمپوست و ورمی کمپوست  تبدیل می کنند . مزایای کود کمپوست ؛ تامین مواد آلی خاک ، افزایش میزان باروری اراضی کشاورزی ، و دارای عناصر اصلی و فرعی مورد نیاز خاک است که بهترین جایگزین کودهای شیمیایی میباشد.

vermicompost2

vermicompost3

vermicompost4

vermicompost5

vermicompost6

vermicompost7

vermicompost8

vermicompost9

vermicompost10

vermicompost11

vermicompost12

vermicompost13

vermicompost14

vermicompost15

vermicompost16

 

 

 

درج شده در: مطالب متفرقه
برچسب ها: