کمبود اکسیژن در سیب زمینی

کمبود اکسیژن در سیب زمینی

کمبود اکسیژن در سیب زمینی Oxygen Dificiency

کمبود اکسیژن در سیب زمینی : نیاز غده ها به اکسیژن دردمای صفردرجه سانتی گراد نسبتا بالاست ودردمای ۵ درجه سانتی گراد این نیازبه حداقل می رسد. این نیازتا ۱۶ درجه سانتی گراد افزایش می یابد ودردمای ۲۵ درجه سانتی گراد وبالاتر، نیازغده ها به اکسیژن بالاست. بنابراین سلول های مرکزی غده دردماهای بسیار بالا یا پایین با کمبود اکسیژن روبرو می شوند. کمبود اکسیژن ، هم در انبار و هم درمزرعه باعث ایجاد خسارت می شود و بخصوص اگر هوا فقط در اطراف غده ها جریان داشته باشد.غده های سریع الرشد فقط به اکسیژن بالا نیاز دارند.

  • الف) سیاه شدن مرکزی غده های سیب زمینی Black Heart

کمبود اکسیژن ناشی ازدمای پایین درانبارهای محدود یا ناشی ازدمای بالای خاک مزرعه , باعث سیاه شدن مرکزغده می شود. این غده ها بعدا پوسیده می شوند.

  • ب) سوختگی (نکروز)داخلی ناشی ازگرما Internal Heat Necrosis

این بیماری، مزرعه ای است. دراین حالت، دمای بالا به گروهی ازسلول ها، بخصوص در مرکز غده های بزرگ، خسارت وارد نموده و این سلول ها تغییر رنگ می دهند. درخاک های شنی که درمعرض نورخورشید قرارگرفته اند ونورخورشید باعث مرگ زودرس رگبرگ بوته ها وتاخیردربرداشت شده است، این بیماری رخ می دهد. معمولا پوسیدگی یک معضل شدید نیست. غده هایی که علائم کمبود اکسیژن نشان می دهند، نباید به عنوان بذراستفاده شوند.بلافاصله پس از از بین رفتن رگبرگ ها، باید بابرداشت محصول، ازافزایش دمای خاک مزرعه جلوگیری نمود. دمای انبار باید در ۴ درجه سانتی گراد یاکمی بالاتر، نگهداشته شود. تهویه هواباید درانبار مناسب باشد.

درج شده در: عناصر غذایی
برچسب ها: , , ,