پرینت

     کارت‌ها و نوار‌های زرد و آبی 

 

www.organiccenter.karte zado abi.s

 

از کارت ها و نوارهای زرد و آبی به دو منطور ردیابی و شکار انبوه در گلخانه ها و باغات مورد استفاده قرار می گیرد. نمونه های آبی رنگ جهت جذب تریپس و نمونه های زرد رنگ در جذب شته ها و مگس سفید موثر می باشد.

 

 

yellow-Sticky-rolls-trap--blue-sticky-rolls