پرینت

کارگروه گیاه پزشکی


رشد سریع علم و فناوری‌های نوین و استفاده‌ی بی‌رویه از کودها و آفت‌کش‌های شیمیایی اگر چه باعث افزایش کمی تولیدات کشاورزی گردید، اما به دلیل بر هم خوردن تعادل بیولوژیکی اکوسیستم‌ها و محیط زیست و تاثیر نامطلوب باقیمانده‌ی سموم، هورمون‌ها و کودهای شیمیایی، باعث بروز انواع بیماری‌ها و سرطان‌ها در انسان، آفات و بیماری‌ها در گیاه و حیوان و کاهش کیفیت مواد غذایی شد. این مشکلات عدیده در دو دهه‌ی اخیر باعث مطرح شدن کشاورزی کاملا متفاوت و متضاد با کشاورزی صنعتی امروزی به نام کشاورزی ارگانیک در جهان شده‌است.

کسانی که تولید کاملاً ارگانیک ندارند، می‌توانند از شیوه‌های مبارزه تلفیقی بیولوژی وشیمیایی (IPM) استفاده کنند. در این شرایط تولیدکنندگان مجبور به استفاده 100% از سموم شیمیایی نمی‌باشند و لذا مصرف سموم به میزان قابل ملاحظه ای پایین می‌آید.

فعالیت این کار گروه در راستای بررسی آفات و بیماریهای رایج و پیشگیری از طغیان آن ها با توجه به شرایط اقلیمی منطقه، پیاده سازی مدیریت تلفیقی آفات، بیماریها و علفهای هرز با تاکید بیشتر برکنترل بیولوژیک و جایگزینی کودها و سموم شیمیایی با کودهای زیستی و عوامل بیولوژیک، آموزش مفاهیم پایه در کشاورزی ارگانیک و اصول بازرسی و گواهی محصولات ارگانیک می باشد.