پرینت

 

کارگروه صنایع غذایی


در سال‌هاي اخير، فرآوري و بسته‌بندي محصولات غذايي به منظور افزايش مدت زمان ماندگاري، تنوع بخشي و بازارپسندي توسعه‌ی چشمگيري داشته است. بسياري از تركيبات مطلوب موجود در مواد غذايي در صورت عدم رعايت اصول صحيح جهت نگهداري ممكن است تا حد بسيار زيادي كاهش يابند؛ از اين رو حفاظت از ماده‌ی غذايي تا زماني كه به دست مصرف كننده برسد، از اهميت بسزايي برخوردار است.

فعاليت كارگروه صنايع غذايي در راستاي فراوري، بسته بندي، عرضه و تضمين سلامت و كيفيت محصولات ارگانيك برنامه ريزي شده است. در اين راستا سعي خواهد شد با فراهم آوردن بسته‌بندي با ظاهر مناسب ضمن حفظ خصوصيات محصول بسته بندي شده، از تأثير عوامل محيطي و انتقال مواد شيميايي ناخواسته كه ممكن است پس از توليد باعث آلوده‌سازي محصولات شود نيز جلوگيري گردد. به علاوه، سعي خواهد شد اطلاعات تكميلي در زمينه محصول توليدي و اثرات سلامت بخشي آن‌ها با هدف افزايش آگاهي و اطمينان مصرف كنندگان ارائه شود.