پرینت

 

خدمات 

1- ارائه‌ی خدمات فنی مهندسی و مشاوره در زمینه کشاورزی سالم و ارگانیک

2- ارائه‌ی خدمات بسته‌بندی محصولات کشاورزی

3- تولید محصولات کشاورزی سالم و ارگانیک

4- ارائه‌ی کلیه‌ی نهاده‌های کشاورزی در زمینه تولید محصولات سالم و ارگانیک